Съгласно тълкувателните насоки за Регламента, събития, които пораждат права са:

1. Отказан достъп на борда

а/ Понятието „отказан достъп на борда“

В съответствие с чл. 2, буква й /от Регламента/ „понятието отказан достъп на борда“ не обхваща ситуация, при която има основателни причини за отказ за превозване на пътници с полет-въпреки, че те са се представили за качване на борда- като например причини, свързани със здравето, безопасността или сигурността, или неподходящи документи за пътуване. Понятието „отказан достъп на борда“ обаче обхваща не само случаите на продажба на повече билети от наличните места, но и случаите на отказ за достъп на борда, свързани с други причини, като например оперативни причини.

 

По отношение на пътуванията на лица с увреждания или лица с намалена подвижност се прави позоваване на чл. 4 от Регламент ЕО № 1107/2006 и съответните насоки, където такива случаи са конкретно разгледани.

 

Ако на пътника бъде отказан превоз с полета на връщане поради факта, че опериращият въздушен превозвач е отменил полета на отиване и е пренасочил пътника към друг полет, това би представлявало отказан достъп на борда и би дало основание за допълнително обезщетение от страна на опериращия въздушен превозвач.

 

Когато даден пътник, който има резервация за полет с отиване и връщане, не е допуснат на борда на обратния полет, тъй като не се е явил при полета на отиване /т. нар.  „неявяване“/, това не представлява отказан достъп на борда по смисъла на чл. 2, буква й. Същият принцип е валиден и когато пътник, чиято резервация включва последователни полети, не е допуснат да се качи на борда за даден полет, тъй като той не се е явил при предходния полет /или полети/. Тези две ситуации обикновено зависят от реда и условията, свързани с купения билет. Подобна  практика обаче може да е забранена, съгласно националното право. Когато първоначалния полет на пътник, който разполага с потвърдена резервация, закъснее и пътника се пренасочи към друг полет, това не представлява отказан достъп на борда по смисъла на чл. 2, буква й. Когато пътник пътуващ с домашен любимец не е в състояние да продължи пътуването, тъй като не притежава съответната документация за домашния любимец, това също не може да представлява отказан достъп на борда.Когато обаче на пътник бъде отказан достъп на борда поради грешка, допусната от наземния обслужващ персонал при проверка на неговите документи за пътуване /вкл. визи/ това представлява отказан достъп на борда по смисъла на чл. 2 буква й. Случаят обаче е различен, когато в съответствие с чл. 2, буква й въздушният превозвач и неговият персонал откажат по основателни причини достъп на борда на даден пътник, поради съображения свързани със сигурността. Въздушните превозвачи следва да използват пълноценно базата данни Timatic на Международната асоциация за въздушен транспорт IATA и да се консултират с публичните органи /посолствата и министерствата на външните работи/ на съответните държави при проверката на документите за пътуване и визовите изисквания за държавите на местоназначение, за да се предотвратят случаи, при които на пътници неправилно се отказва достъп на борда. Държавите членки следва да гарантират, че предоставят изчерпателна и актуална информация на IATA/Timatic по отношение на документацията за пътуване и по-специално във връзка с визовите изисквания или освобождаването от тях.

 

б/ Права, свързани с отказан достъп на борда

Отказът за достъп на борда против волята на пътника поражда право на обезщетени епо смисъла на чл. 7 от Регламента, право на избор между възстановяване на стойността на билетите, премаршрутиране или повторна резервация за по-късна дата, както е предвидено в чл. 8, и правото на грижа, съгласно чл. 9.