Съгласно тълкувателните насоки за Регламент /ЕО/ № 261/2004 на Комисията е дадено следното тълкуване на ОТМЯНА: Определение за „отмяна“ в чл. 2 буква „л“ от Регламента понятието „отмяна“ е определено като „неексплоатация на полет, който е предварително планиран и за който има поне едно резервирано място“.

По принцип отмяна настъпва при неосъществяване на първоначално планиран полет, като пътниците от него се присъединяват към пътниците на друг полет, който също е планиран, и то независимо от първоначалния. Съгласно чл. 2, буква „л“ не се изисква изрично решение за отмяна от страна на превозвача.

От друга страна Съдът счита, че наличието на закъснение или отмяна на полет по принцип не може да се определя въз основа на съобщението „закъснение“ или „отмяна“, изписано на информационните табла на летището или направено от служителите на въздушния превозвач. По аналогичен начин обстоятелството, че пътниците вземат обратно багажа си или получават нови бордни карти, няма по принцип решаващо значение за определянето на това дали даден полет е бил отменен. Тези обстоятелства не са свързани с обективните характеристики на полета и могат да възникнат в резултат на различни фактори. Съдът подчертава конкретни случаи, при които съобщенията „закъснение“ или „отмяна“ на даден полет може да се дължат на грешки в квалификацията или на обичайната практика на конкретното летище, или пък може да се наложат с оглед на времето за изчакване и необходимостта съответните пътници да пренощуват в хотел.

Разграничение между „отмяна“ и „закъснение“

С цел да се предотврати непрекъснатото представяне на полети като „закъснели“ вместо като „отменени“ от страна на въздушните превозвачи,  следва да се изясни разграничението, което трябва да се прави между „отмяна“ и „закъснение“. На практика, въпреки че даден полет може да се счита за отменен, когато се промени неговия номер, този критерий не винаги е определящ. Възможно е полетът да бъде с толкова голямо закъснение, че да се осъществи денят след датата, за която е бил заплануван, поради което може да му бъде даден анотиран номер, за да се разграничи от полета със същия номер на следващия ден. В този случай обаче той може да се счита за закъснял, а не за отменен полет. Съответната преценка трябва да се извършва за всеки отделен случай.

Случай със самолет, който се връща при пункта на излитане

Понятието „отмяна“ определено в чл. 2 буква „л“ от Регламента, обхваща също случая, при който самолетът излита, но поради някаква причина е принуден да се върне при летището на излитане, където пътниците на този самолет се прехвърлят на други полети. Когато самолетът е излетял, но след това се е върнал в летището на излитане, без да е достигнал определения в маршрута краен пункт на пристигане, не може да се приема, че първоначално предвидения полет е извършен.