В случаите на отклонен полет, при които пътникът пристига при летище, различно от посоченото като краен пункт в първоначалния му план за пътуване, следва да се третират по същия начин като отмяна, освен ако:

– въздушният превозвач не е предложил при първа възможност на пътника премаршрутиране при сравними транспортни условия до летището, което е първоначалния краен пункт на пристигане,  или до друг краен пункт на пристигане, съгласуван с пътника, като в този случай полетът може да се счита за закъснял;

– летището на пристигане и летището на първоначалния краен пункт на пристигане обслужват един и същ град или регион, като в този случай полетът може да се счита за закъснял. В такива ситуации по аналогия се прилага чл. 8, параграф3.

 

Тежест на доказване в случай на отмяна

Съгласно чл. 5, параграф 4 от Регламента тежестта на доказване във връзка с въпроса дали и кога пътниците са били лично информирани за отмяната на техния полет лежи върху въздушните превозвачи.

 

Права, свързани с отмяната

Отмяната на полет поражда право на възстановяване на стойността на билетите, премаршрутиране или връщане /съгласно чл. 8 от Регламента/, право на грижа /съгласно чл. 9/, а в съответствие с чл. 5, параграф 1, буква в- и право на обезщетение /съгласно чл. 7/. Принципът в основата на чл. 5, параграф 1, буква в е, че трябва да се плати обезщетение, ако пътникът не е бил информиран за отмяната достатъчно рано.

Такова обезщетение обаче не е дължимо, ако превозвачът може да докаже в съответствие с чл. 5, параграф 3, че отмяната е причинена от извънредни обстоятелства, които не са могли да бъдат избегнати, дори да са били взети всички необходими мерки.