Skip to main content Skip to search

Общи условия

Тези общи условия регламентират начините, с които ТОЧЕН ПОЛЕТ ЕООД предоставя информацията и услугите си чрез Интернет сайта ТОЧЕН ПОЛЕТ.BG. Услугите ще бъдат предоставени, когато се приемат настоящите Общи условия.

Услуги, които ТОЧЕН ПОЛЕТ предлага:

Дължимото обезщетение на клиента по възможност се събира чрез извънсъдебни действия – кореспонденции и преговори с авиокомпанията превозвач за сключване на извънсъдебно споразумение.

В случай на отказ от страна на превозвача да плати дължимото обезщетение ТОЧЕН ПОЛЕТ ще предприеме необходимите съдебни действия от свое име и за своя сметка за образуване на съдебен процес срещу превозвача пред съответния компетентен съд. ТОЧЕН ПОЛЕТ ще се представлява от квалифицирани адвокати в областта на гражданското право.

С подписване на възмездния догогор за цесия, по силата на който клиентът прехвърля правото си на вземане по обезщетение срещу задължението на ТОЧЕН ПОЛЕТ незабавно, след събиране на сумата по обезщетението да преведе същата на клиента след приспадане на дължимата комисионна в размер на 20% , по посочения от него начин се счита, че клиентът е приел Общите условия.

Клиентът има право да се информира по всяко време за хода на преговорите с превозвача или за евентуалния съдебен процес, като се свърже с ТОЧЕН ПОЛЕТ по телефон,вайбър или имейл.

Всякакви банкови такси по превода на обезщетението са за сметка на клиента.

След приемане на настоящите Общи условия и подписване на договора за цесия, клиентът е длъжен да не се свързва с други фирми, посредници или адвокати, предоставящи подобни услуги. В случай, че го направи ще дължи всички разноски и цена на труд, които ТОЧЕН ПОЛЕТ е извършил до момента на узнаването, във връзка със събиране на обезщетението.