Skip to main content Skip to search

Блог

ОТКЛОНЕН ПОЛЕТ

В случаите на отклонен полет, при които пътникът пристига при летище, различно от посоченото като краен пункт в първоначалния му план за пътуване, следва да се третират по същия начин като отмяна, освен ако: – въздушният превозвач не е предложил…

Read more

ОТМЯНА НА ПОЛЕТ

Съгласно тълкувателните насоки за Регламент /ЕО/ № 261/2004 на Комисията е дадено следното тълкуване на ОТМЯНА: Определение за „отмяна“ в чл. 2 буква „л“ от Регламента понятието „отмяна“ е определено като „неексплоатация на полет, който е предварително планиран и за…

Read more

СЪБИТИЯ, КОИТО ПОРАЖДАТ ПРАВА,СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ /ЕО/ № 261 ОТ 2004 г. НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Съгласно тълкувателните насоки за Регламента, събития, които пораждат права са: 1. Отказан достъп на борда а/ Понятието „отказан достъп на борда“ В съответствие с чл. 2, буква й /от Регламента/ „понятието отказан достъп на борда“ не обхваща ситуация, при която…

Read more

ОТМЕНЕН ПОЛЕТ

Чл. 5 от Регламент /ЕО/ № 261/2004 г. на Европейския Парламент и на Съвета урежда правата на съответните пътници при отмяна на полет. Пътниците получават помощ от въздушния превозвач като трябва да им се предложи избор между възстановяване до 7…

Read more

ЗАКЪСНЯЛ ИЛИ ОТМЕНЕН ПОЛЕТ

За голямо закъснение се счита всяко забавяне на полета повече от два часа. Над този срок се дължи обезщетение. Но дори и да е по-кратко отлагането на полета, имаме право на информация. Когато полетът е закъснял повече от два часа…

Read more

ПОВЕЧЕ ПРАВА ЗА АВИОПЪТНИЦИТЕ

Ощетени от авиокомпани пътници вече могат да търсят и неимуществени вреди, постанови съда на ЕС в Люксембург. В случай на отмяна на полет авиопътниците ще могат вече да претендират и за обезщетение за неимуществени вреди. Това гласи едно от последните…

Read more

Здравейте, ТОЧЕН ПОЛЕТ се грижи за Вас

Здравейте, ТОЧЕН ПОЛЕТ се грижи за Вас да получите обезщетение и компенсация за причинените неудобства и финансови загуби при ЗАКЪСНЯЛ ПОЛЕТ, ОТМЕНЕН ПОЛЕТ, НЕДОПУСКАНЕ ДО БОРДА БЕЗ ВАШЕ СЪГЛАСИЕ, ЗАГУБА НА БАГАЖ И НАСТАНЯВАНЕ В ПО-НИСКА КЛАСА. Ние работим по…

Read more